Platform Örgütleri

Platform Örgütleri

Kuir Kıbrıs Derneği

Kuir Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrımcılık içeren yasaların değiştirilmesi ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İntersekslerin hak ve özgürlükleri için kamuoyu oluşturmaya yönelik 2008 yılında “Homofobiye Karşı İnisiyatif” adıyla yola çıkan sivil toplum hareketidir. Ceza yasasının değiştirilmesi ile birlikte 2012 yılında Kuir Kıbrıs olarak yola devam eden hareket; kimsenin dil, din, ırk, renk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, yaş ve etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir dünya için mücadele eder. Bu nedenle, Kuir Kıbrıs çeşitliliği benimseyen ve her türlü baskı mekanizmasına karşı, feminist, anti-militarist, ekolojist ve veganist bir mücadele verir.

Mülteci Hakları Derneği

Mülteci Hakları Derneği (MHD) olarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınma hakkına dair eksiklik ve hak ihlallerinden ötürü, mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunabilmek için 2009 yılında kuruldu. Yıllar içerisinde çalışmalarımızı insan ticareti ve ırkçılık ile mücadele alanlarında genişletti.Vizyonumuz: Irkçılıktan arınmış ve zorunlu göçmenlerin insan haklarına saygı gösterilen birleşik bir Kıbrıs. Misyonumuz: Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sığınma hakkına dair eksiklikler ve hak ihlalleri ile mücadele etme, mülteciler ve insan ticareti mağdurlarına hukuki ve sosyal destek sağlama, ve insan ticareti ve ırkçılığın son bulması için çalışmalar yürütme. Mülteci Hakları Derneği Kıbrıs’ın kuzey kesiminde farkındalık yaratma, bu doğrultuda eğitimler verme, raporlar yayınlama, hukuki değişiklik için savunuculuk faliyetleri yürütmektedir. Mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına sosyal ve hukuki destek sağlama, mülteciler ve Kıbrısın kuzey kesmindeki halk arasında dayanışmayı sağlamakta, ihtiyaçlar dahilinde bağış toplama, dağıtma, ırkçılık ve insan ticareti ile mücadele etmek için çalışmalar yapmaktadır.

Sivil Toplum

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SiTi), Kıbrıs’ın kuzeyinde sivil toplumun farklı tematik alanlarda çalışmalar yapan bir grup sivil toplum aktivisti tarafından 2019 yılında kuruldu. Ortak çabaya inanan ve demokratik yönetişimi hedefleyen aktivistler, sivil alanın koşullarının iyileştirilmesini için mücadeleye odaklandılar. İnisiyatif, Kasım 2020’de sivil toplum örgütü olarak yasal olarak kuruldu ve çalışmalarına Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği olarak devam etmektedir. SiTi, evrensel insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda hareket eden hak temelli bir örgüttür. Dernek, Kıbrıs’ın kuzeyinde, diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde verilere dayalı, etkin ve dönüştürücü politikalar geliştirmeyi ve koordineli savunuculuk yapmayı; demokratik, çoğulcu ve sürekli gelişen, mekanizmalarla korunan ve karar alma süreçlerinde aktif rol alan bir sivil topluma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Üçüncü Toplum Forumu

18 Ocak 2020 tarihinde kurulan Üçüncü Toplum Forumu, Kıbrıs’ta bütün etnik grupları ve bireyleri kucaklayan, bireysel hak ve özgürlüklere saygılı federal bir devlet kurulması için mücadele eden bir forumdur. Tek taraflı anlatılar veya yarım hakikatler çözümün önünde büyük bir engeldir. Bu yüzden Üçüncü Toplum Forumu, çözüme ulaşmak ve barışın kökleşmesine yardımcı olmak için hakikatin açığa çıkarılması, görünür kılınması ve toplumlar arasında empatinin güçlendirilmesi için uğraş vermeyi amaçlamaktadır. “Ulus ötesi yurttaşlık” kavramında buluşan bir grup akademisyen, doktor, gazeteci, avukat, ekonomist ve siyasal iletişim alanından barışseverin kurduğu dernek, faaliyetlerini çağdaş, demokratik, çoğulcu Federal Kıbrıs için sürdürmektedir. Kalıcı bölünmeyi engellemek ve kalıcı barışa ulaşmak için, etnik gruplar içinde ayrı ve birbirinden kopuk olarak mücadele etmek yeterli değildir. Milliyetçiliğe ve bölünmeye karşı yeni bir ‘biz’ grubu olarak mücadele etmek gerekir. Bu bağlamda, çalışmalarını din, dil, ırk, cinsiyet, çinsel yönelim ve milliyet ayrımı gözetmeksizin sürdüren Üçüncü Toplum Forumu, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve ortak kamusal alan yaratılması için çalışmalar sürdürmekte veya bu temelde düzenlenen çalışmaları desteklemektedir.

Evrensel Hasta Hakları Derneği

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak, ülkede 14 hasta hakkının yasalaşması için savunuculuk yapmak amacıyla 2002 yılında Kıbrıs'ın kuzey kesiminde kuruldu. EHHD, Kıbrıs'ın kuzeyinde, misyonu hasta haklarına dayanan, hasta ve hasta yakınlarının hak ihlalleriyle mücadelelerinde destek sunan bir kuruluş olarak hizmet vermektedir. EHHD’nin çalışma kapsamı, savunuculuk çalışması ve farkındalık yaratmanın yanı sıra diğer STK'lar ve bireysel katılımcılar için özel olarak hazırlanmış eğitimler yoluyla hasta hakları konusunda kapasite geliştirmeyi kapsamaktadır.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı

Kıbrıslı Türkler Nisan 2004’te Güney’de ve Kuzey’de eş zamanlı olarak referanduma sunulan ve kendilerinin onayladığı Annan Planı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunacağına dair oldukça ümitlenmişlerdi. Ne var ki, her iki tarafın da onayını alamayıp başarısızlığa uğrayan plandan sonraki dönemde temel insan hakları sorunlarına eğilmenin yanısıra Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne katkı koymak isteyen ve bu çalışmalarda insan haklarının temel unsur olduğuna inanan çeşitli mesleklere mensup 52 Kıbrıslı Türk 2005 Şubatında Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV)’ni kurmuştur.

Pozitif Düşün İnisiyatifi

Vizyonumuz: Kıbrıs’ın kuzey kesiminde HIV ve AIDS ile yaşayanların hukuksal, kamusal, sosyal ve sağlık alanlarında temel insan haklarına erişebildikleri ve toplumsal düzeyde HIV ve AIDS’e yönelik stigmaların ve ayrımcılığın ortadan kalktığı bir toplumda yaşayabilmek.