Tematik Alanlar

Tematik Alanlar

İnsan Ticaretiyle Mücadele

İnsan ticaretiyle mücadele tematik alanı, gittikçe artan ve ciddi sömürü pratikleri içeren insan ticareti olgusu ile ilgilidir. Kıbrıs'ın kuzey kesimi, insan ticareti konusunda cezasızlık bölgesi olmaya devam etmektedir. Mağdurların korunmasına ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı yasal çerçevenin olmaması sistematik hak ihlallerine yol açmaktadır. İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı, mağdurların karşılaştığı hak ihlallerini ele alacak ve insan ticaretine koordineli bir müdahale için çalışacaktır.

LGBTİ+ Hakları

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) mücadelesi uzun yıllardır devam etmektedir. Homofobiye Karşı İnisiyatif’in kurulmasıyla hareketlenen ve daha sonrasında da Kuir Kıbrıs Derneği olarak yola devam eden örgütlü mücadele çeşitli hak kazanımları sağlasa da günümüzde eğitim, sağlık, hukuk, istihdam, barınma ve daha birçok alanda LGBTİ+’lar ayrımcılığa uğramaktadır. LGBTİ+ hakları insan haklarıdır ve İnsan Hakları Platformu da bu alanda hak izlemesi yapıp yaşanan hak ihlallerinin azaltılması için başta izleme ve raporlama olmak üzere birçok savunculuk çalışması yapmaktadır.

Demokratik Haklar

Demokratik Haklar olarak bilinen üç temel özgürlük alanı Örgütlenme Hakkı, Barışçıl Toplanma Hakkı ve İfade Özgürlüğü Hakkı toplumdaki bireylerin gelişim, haysiyet, kişisel tatmin ve hakikat arayışının anahtarıdır ve etkili bir demokrasi ve iyi yönetişim için temel bir ön koşuldur. Demokratik bir toplumdan söz edebilmek için toplumdaki birey ve kuruluşların, birbirleri ile doğrudan bağlantılı bu haklardan, her birini özgür bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hakların etkili bir şekilde kullanılmasının önünde yasal ve uygulama ile ilgili problemler vardır ve bu sivil toplumun karar alma mekanizmalarına etkin katılımını engellemektedir. Demokratik haklar programı çerçevesinde bu alanlarda izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmaları yanında bu konularda farkındalık arttırma ve sivil toplum için kapasite geliştirme faaliyetleri yer almaktadır.

Mülteci Hakları

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde uluslararası hukuk çerçevesinde yer alan geri göndermeme (‘non-refoulement’) ve cezalandırmama (‘non-penalization’) ilkelerine uyulmamaktadır. Bu nedenle, mülteciler ve sığınmacılar, zulüm, işkence, kötü muamele veya diğer ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalma risklerinin olduğu ülkeye sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunun yanında, ülkeye düzensiz giriş veya bulunuşları nedeniyle tutuklanmakta ve cezalandırılmaktadırlar. Mülteci Hakları Programı, mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştığı hak ihlallerini ele alacak ve mülteci haklarının geliştirilmesi için savunuculuk çalışmaları yürütecektir.

İşkence Yasağı ve Alıkonma Koşulları

Projenin uygulandığı Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cezaevi, polis hücreleri, psikiyatri hastaneleri, karantina merkezleri ve benzeri gözaltı yerlerinin fiziksel yapısı uluslararası insan hakları standartlarına uygunluk göstermemektedir. Bu tematik alan altında bahsedilen uygunsuz standartlardan doğan insan hakları ihlalleri izlenip raporlanacaktır. Bunun yanısıra bu tematik alan altında insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelenin önlenmesi için çalışmalar yapılacak, hak ihlali yaşamış ihtiyaç sahiplerine adli yardım sağlanacaktır.