Hakkımızda

İnsan Hakları Platformu - Hakkımızda

İnsan Hakları Platformu, evrensel insan hak ve özgürlüklerinin, herkes için erişilebilir ve güvence altında olduğu, etkin mekanizmalar ile korunduğu ve sürekli geliştirildiği, eşitlikçi, adil, demokratik ve kapsayıcı bir dünya için mücadele eder.


İnsan Hakları Platformu nedir?

İnsan Hakları Platformu 2021 yılında, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnsiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ortak çalışmaları sonucunda kurulan bir platformdur. Bugün İnsan Hakları Platformu, Üçüncü Toplum Forumu ve Pozitif Düşün İnisiyatifi’nin katılımıyla yedi örgütün gücü ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2021 Ekim ayında Platform, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan haklarının saygı duyulmanın ötesinde yüceltildiği adil, demokratik, eşitlikçi ve kapsayıcı bir topluma ulaşılmasınaa katkı koyma” amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Sivil Toplum İnisiyatifi tarafından yürütülmekte olan “İnsan Hakları Platformu Projesi”ni başlatmıştır.

İHP hangi alanlarda faaliyet gösterir?
İnsan Hakları temelli farklı tematik alanlarda faaliyetlerini sürdüren yedi örgütün katılımıyla oluşan İnsan Hakları Platformu, “İzleme, Raporlama ve Savunuculuk”, “Özneleri Güçlendirme”, “Bilgi, Farkındalık ve Kapasite Artırma” ve “İşbirlikleri ve Ortaklıklar Geliştirme” başlıkları altında ortak mücadele sürdürmektedir. 

 

Platformun misyonları ayrıntılı olarak şu şekilde açıklanabilir:

İzleme, Raporlama ve Savunuculuk: İnsan hak ve özgürlüklerinin uygulanmasını, hak ihlallerini izler, raporlar, görünür kılar ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yerel, bölgesel ve uluslararası seviyede savunuculuk yapar.

Özneleri güçlendirme: Hak ve özgürlükleri ihlal edilen, ayrımcılığa uğrayan veya uğrama potansiyeli taşıyan kişi ve gruplara destek olur; öz-savunuculuklarını teşvik eder ve destekler.

Bilgi, farkındalık ve kapasite artırma: İnsan hakları standartlarını, alandaki gelişmeleri ve tartışmaları takip eder, görünür kılar, bilgi ve farkındalık artırır; karar alıcılar, kamu kurumları, sivil toplum, medya, akademi gibi temel aktörlerin kapasitelerini insan hakları, demokrasi ve hak temellilik konularında güçlendirir.

İşbirlikleri ve ortaklıklar geliştirme: İnsan hak ve özgürlüklerine dair farklı alanlarda çalışan hak temelli örgütlerle ortak gündem, birbirinden öğrenme ve dayanışma alanları kurar, kolaylaştırır ve destekler; uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde işbirlikleri ve ortaklıklar kurar ve kurulmasını teşvik eder.

Platform içerisinde bulunan örgütlerin ortak çalışması ile ayrıntılanmış misyon tanımları ve çalışma amaçları, yine platform üyelerinin ortak karar kıldığı değer ve ilkeler ile desteklenmekte ve tüm çalışmalar bu ilkeler gözetilerek ortaya konulmaktadır. İlkelerimiz “Barışçıl”, “Anti-militarist”, “Anti-kapitalist”, “Anti-hiyerarşik”, “Feminist”, “Şeffaf ve Hesap Verilebilir”, “Kesişimsel”, “Demokrasi ve Çok Seslilik”, “Çok Disiplinli”, “Zarar Vermeme İlkesi”, “Özerklik – Bağımsızlık”, “Ayrımcılık Karşıtlığı”, “Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Karşıtlığı”, “Etik”, “Ekolojist”, “Cis-heteroseksist Olmamak”, “Kapsayıcı”, “Evrensel İnsan Hakları İlkelerine Bağlılık”, “Erişilebilir”, “Hak Temelli Yaklaşım” olarak listelenmektedir.

 

İnsan Hakları Platformu’nun, İnsan Hakları Platformu Projesi dahil, platform kapsamında sürdüreceği tüm faaliyetleri, sitede yer alan etkinlikler ve kaynaklar sekmelerinden edinebilir, takvim sekmesi üzerinden platformun ve platform örgütlerin yaklaşan etkinliklerini görüntüleyebilirsiniz.