İlkelerimiz

İlkelerimiz

1. BARIŞÇIL
İnsan Hakları Platformu savaşların, zulmün ve şiddetin her türlüsünün son bulması tahayyülü ile hareket eder ve barış hakkını savunur. Ayrım gözetmeden herkesin kendini özgürce ifade edebileceği, haklarına eşit düzeyde erişimlerinin olduğu ve bir birleriyle huzur içerisinde yaşayabileceği bir düzen için barışçıl bir mücadele verir.

2. ANTİ-MİLİTARİST
İnsan Hakları Platformu hiyerarşiye dayalı, eril tahakkümü güçlendiren ve milliyetçi değerleri içeren militarizmi reddeder; otorite, baskı ve şiddet kültürü içeren militarist sistem karşısında anti-militarist bir tavır alır.

3. ANTİ-KAPİTALİST
İnsan Hakları Platformu kapitalizmin insan hak ve özgürlükleri üzerinde oluşturduğu kısıtlamaların farkındadır ve kapitalist sistemin hak ihlalleriyle olan bağlantısını irdeler. İçinde yaşadığımız sistemden kendini soyutlayamayacağının farkında olarak, Platform imkanlarının izin verdiği ölçüde faaliyetlerini yürütürken kapitalizmin doğa, hayvan, insan ve tüm canlılar üzerinde oluşturduğu tahakkümü eleştirir ve anti-kapitalist bir tutum benimser.

4. ANTİ-HİYERARŞİK
İnsan Hakları Platformu hiyerarşik sistemin tersini, yani bireyler arasında alt, üst, statü ve sınıf ilişkileri göz önünde bulundurmaksızın, bireylerin dış baskıya maruz kalmadan, kendini ve varoluş şeklini seçebilme ve ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmasını önemsemektedir.

5. FEMİNİST
İnsan Hakları Platformu eril tahakküm ilişkilerine bağlı olan tüm güç ve iktidar ilişkilerini reddeder ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefler. Platform toplumsal cinsiyet eşitliğini cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı olan tüm eşitsiz güç ilişkilerinin ortadan kaldırılması ve fiili eşitliğin sağlanması olarak tanımlar.

6. ŞEFFAF VE HESAP VERİLEBİLİR
İnsan Hakları Platformu aldığı kararların katılımcı yollarla alınmasını önemser ve ürettiği kurumsal kararları zarar vermeme ilkesi çerçevesine değerlendirerek kamuoyu ile paylaşır. Platform tüm kararlarını sorumluluk bilinciyle alır ve hesap verilebilir şekilde hareket eder.

7. KESİŞİMSEL
İnsan Hakları Platformu tüm ayrımcılıkların kesiştiği bir takım ortak hatların var olduğunu ve toplumsal eşitsizliklerin bu farklı tahakküm hatlarının iç içe geçmesiyle bir birlerini desteklediklerine inanır. Bu nedenle yaşamın her anında bu kesişen hatları ve tahakküm biçimlerini değerlendirerek, her türlü tahakküme karşı mücadele etmeyi amaçlar.

8. DEMOKRASİ VE ÇOK SESLİLİK
İnsan Hakları Platformu alınan kararlara katılımın en geniş şekilde olmasını benimseyen katılımcı bir demokrasi modelini savunur. Platform, herkesin görüş ve düşüncelerini kısıtlamaya maruz kalmadan özgürce ifade edebilmesini savunur ve bunu demokrasinin en temel yapı taşlarından biri olarak görür.

9. ÇOK DİSİPLİNLİ
İnsan Hakları Platformu çalışmaları kapsamında aralarına hiyerarşi koymadan farklı disiplinlerin bilgi ve deneyimlerini bir arada kullanır.

10. ZARAR VERMEME İLKESİ
İnsan Hakları Platformu öznelerin bulundukları durumu kötüleştirecek veya kırılganlıklarını artırabilecek adımlar atmaz, onların güvenliğini ve menfaatini her zaman önceliklendirir.
11. ÖZERKLİK-BAĞIMSIZLIK
İnsan Hakları Platformu siyasi partiler, devletler, hükümetler veya şirketlerden bağımsız olarak kararlarını üretir.

12. AYRIMCILIK KARŞITLIĞI
İnsan Hakları Platformu ırk, dil, din, siyasi görüş, etnik kimlik, sınıf, medeni hal, mülteci veya göçmen statüsü, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, ulusal veya toplumsal köken, sağlık durumu ve başka statülere dayalı tüm ayrımcılık biçimlerinin karşısında durur ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için mücadele eder.

13. IRKÇILIK ve YABANCI DÜŞMANLIĞI KARŞITLIĞI
İnsan Hakları Platformu siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve kamusal yaşamın herhangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerin eşit ölçüde tanınmasının önüne geçen ırk, renk, soy, ulusal ya da etnik kökene dayanan tüm ayrım ve dışlamaların karşısında durur.

14. ETİK
İnsan Hakları Platformu dürüstlük, yetki ve sorumlulukların doğru kullanımı, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlik gibi etik ilkelere bağlı hareket eder.

15. EKOLOJİST
İnsan Hakları Platformu insanı merkezine alan gündelik yaşam alışkanlıklarımızdan sıyrılmamızın ve insanın doğaya entegre olmak zorunda olan bir canlı türü olması gerektiğine önem veren bir platformdur. Ayrıca İnsan Hakları Platformu pratiklerinde de ekolojik tüketim şekillerini ana akımlaştırmak için aktif çalışma yürütür.

16. CİS-HETEROSEKSİST OLMAMAK
İnsan Hakları Platformu cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa karşı mücadele edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Homofobinin, transfobinin ve bifobinin son bulması ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artıların (LGBTİ+) Evrensel İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin elde edilmesi, korunması ve toplumda bu yönde farkındalığın artırılması için barışçıl mücadeleler vermektedir.

17. KAPSAYICI
İnsan Hakları Platformu çeşitliliğin gündelik yaşamımızın bir parçası olduğuna, toplumların kutuplaşmasına son verebileceğine ve farklılıklarımızdan birçok şey öğrenebileceğimize inanmaktadır. Çeşitliliği önemseyen bir platform olan İnsan Hakları Platformu kapsayıcılık konusunda yelpazesini çok geniş tutmaktadır.

18. EVRENSEL İNSAN HAKLARI İLKELERİNE BAĞLILIK
İnsan Hakları Platformu, insan hakları ilkelerinin evrenselliğine inanır, hakların bölünemez ve devredilemez olduğunu savunur. Platform, çalışmaları kapsamında uluslararası insan hakları standartlarını temel alır ve bu standartlara ulaşılması için mücadele yürütür.

19. ERİŞİLEBİLİR
İnsan Hakları Platformu, yaptığı çalışmalarda erişilebilirliği önemser ve herkesin platforma eşit erişimi olması için var olan sistematik engelleri aşmayı hedefler.

20. HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
İnsan Hakları Platformu faaliyetlerinde hak temelli bir yaklaşım izleyerek uluslararası insan hakları standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini savunur. Bu amaçla alınacak sorumluluk ve görevlerin artırılması gerektiğine inanarak, hak sahiplerinin haklara eşit erişimlerinin bulunmasını benimser. Platform, tahakküm ilişkileri ve ayrımcı uygulamalar sonucu oluşan kırılganlıklarla mücadele eder, ayrımcı uygulamalara maruz kalan grupların güçlendirilmesini önemser.