İHP Projesi

İnsan Hakları Platformu Projesi

İnsan Hakları Platformu Projesi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde, insan haklarının sadece saygı duyulmakla kalmayıp yüceltildiği adil, demokratik, eşitlikçi ve kapsayıcı bir topluma ulaşılmasına katkı koymayı amaçlar.

İnsan Hakları Platformu nedir?

Kıbrıs’ın kuzeyinde toplumun farklı dinamiklerine işlemiş ve etkilerini olumsuz yönde ortaya

koyan hak ihlalleri vardır. İnsan Hakları çalışmalarını merkezine oturtan çeşitli sivil toplum

örgütleri Kıbrıs’ta İnsan Haklarını ileri götürmek konusunda çok değerli katkılarda bulunmakta

ancak;

● Sivil toplumun karar alma mekanizmalarına yeterince dahil olmaması,

● Sivil toplum örgütlerinin yaşadığı kaynak sıkıntıları

● Uluslararası örgütler ile irtibat kurmada yaşanılan sıkıntılar,

● Ekonomik ve siyasi sıkıntıların yaşattığı olumsuzluklar,

● Kıbrıs’ın kuzey kesiminin izleme mekanizmalarına dahil olamaması,

● Yasaların uluslararası yasalar ile uyumsuzluğu,

● Sistematik ve şeffaf karar alma süreçlerinin kurulmamış olması,

● Yasama, yürütme, yargının insan hakları bakış açısını temel almaması

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında, İnsan Hakları Platformu Projesi, proje kapsamında üç temel amacı gözetmektedir:
1) Sivil toplumun insan hakları ihlalleriyle daha etkin mücadele etme kapsamında kapasitesini artırmak ve demokratik bir toplumun yapılandırılmasında etkin bir rol oynamak.
2) Yasama, yürütme ve yargı sisteminde insan hakları temelli yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
3) Sivil toplumun insan hakları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve bu farkındalıkla beraber harekete geçme isteğini pekiştirmek.

Bu amaçlar doğrultusunda, İnsan Hakları Platformu Projesi , projeyi yürüten üye örgütler gözetilerek belirlenen beş tematik alanda çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir:
 

1. İnsan Ticaretiyle Mücadele
İnsan ticaretiyle mücadele tematik alanı, gittikçe artan ve ciddi sömürü pratikleri içeren insan ticareti olgusu ile ilgilidir. Bu tematik alanda, insan ticaretine yönelik izleme ve raporlama, yerel kurumlarla sivil toplumun ortak çalışma grubunun yürütülmesi, mağdurların haklarının korunması ve insan ticaretiyle etkili mücadele için savunuculuk, mağdurlara ücretsiz hukuki destek ve kapasite güçlendirici eğitimler gibi faaliyetler yürütülmektedir.

2. LGBTİ+ Hakları
Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar (LGBTİ+) her gün ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalmaktadır. İnsan Hakları Platformu LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişim sağlamasına ve bu alanla ilgili farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar ortaya koymaktadır. Hak izleme ve raporlamanın yanı sıra, hukuki destek, kapasite güçlendirici eğitimler ve farkındalık çalışmaları bu tematik alanda sürdürülen faaliyetlerdir.

3. Demokratik Haklar
Katılımcı demokrasinin vazgeçilmezi sivil toplumu güçlendirme, kapasitesini artırma ve sivil toplum için elverişli ortam yaratma konularında çalışmalar yapılmaktadır. Örgütlenme ve barışçıl eylem özgürlüğü ile ifade özgürlüğü alanında izleme ve raporlamanın yanı sıra hak odaklı eğitimler düzenleyerek sivil toplumun bu alanda kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Yine bu hak alanlarında savunuculuk faaliyetleri ve bu alandaki aktörlerin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grupları da eş zamanlı devam etmektedir.
4. Mülteci Hakları
Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınmacı ve mültecilerin sığınma hakları sistematik şekilde ihlal edilmekte ve zulme geri gönderilme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.Mülteci Hakları Programı altında sığınmacı ve mültecilerin karşılaştığı hak ihlallerinin önüne geçebilmek amacıyla izleme ve raporlama,yasal çalışmalar hazırlama, kapasite geliştirme çalışmaları ve hukuki destek sunma gibi faaliyetler bulunmaktadır.

5. İşkence Yasağı ve Alıkonma Koşulları
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cezaevi, polis hücreleri, psikiyatri hastaneleri, karantina merkezleri ve benzeri gözaltı yerlerinin fiziksel yapısı uluslararası insan hakları standartlarına uygunluk göstermemektedir. Bu uygunsuz standartlardan doğan insan hakları ihlalleri izlenip raporlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu tematik alan altında insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelenin önlenmesi için çalışmalar, hak ihlali yaşamış ihtiyaç sahiplerine sağlanan adli yardım yer almaktadır.